Gud är Bäst och Skickligast av alla

De Troendes ledare Ali (fvmh) säger i en av hans åkallelser: ”Å Herre! Du får mer kärlek än alla och du tillfredsställer behoven för de som förlitar sig på Dig. Du är upplyst om deras hemligheter och Du känner till det som finns i deras hjärtan. Deras åsikter och hemligheter är uppenbara hos Dig. Deras […]

Gud och människornas vägledning

En av Guds välsignelser över Hans tjänare är att skicka profeter för att ge en korrekt förståelse av världens Skapare och även av världen och dess egenskaper och hur man ska leva i den för att nå den verkliga perfektionen. De Troendes ledare Ali (fvmh) säger i en predikan angående detta ämne: ”Prisad vare Guden […]

Människan är okapabel till att beskriva änglarna

Imam Ali (fvmh) säger angående beskrivning av Gud och Hans Storhet: ”Prisad vare Guden som alltid har existerat, innan Tronen, himlarna, jorden, människorna eller de osynliga väsena (jinn) kom till existens. [Han är] Guden som djupa tänkare och intellekt inte kan förstå, och de kan inte föreställa sig en del av Honom med tankens kraft… […]

Skaparens absoluta påverkan

Imam Ali (fvmh) säger i ett tal angående Guds absoluta effekt på Hans skapelse: ”Intellektet uppfattar Guds manifestation via Hans skapelse. Han är Högre än att kunna bli skådad av blickar och Han har skapat rörelse och stillhet. Hur är det möjligt att det som Han Själv skapat kan påverka Honom eller att Han Själv […]

Skapelsen av olika varelser

Om människan tänker lite noggrant på de varelser som finns runt om kring henne, kommer hon att skåda otaligt många manifestationer av världens Skapares Makt och Visdom som talar om Hans Storslagna oändlighet. De Gudfruktigas och troendes ledare (fvmh) säger följande i ett tal angående skapelsen av världens skapelser och existerande ting: ”Gud har gett […]

Gudskännedom i djurens underverk

Ett av argumenten för världens Herres Makt och Storhet är skapelsen av olika varelser, som var och en av dem har en värld av häpnadsväckande saker inom dem som vägleder människor till att förstå Gud den Upphöjde. De Troendes ledare Ali (fvmh) säger: ”Bland de häpnadsväckande varelser som Gud har skapat finns rörliga och livlösa […]

Intellektets oförmåga att ha en fullständig förståelse av Gud

I ett tal från De Troendes ledare Ali (fvmh) angående intellektets oförmåga att ha en fullständig förståelse av Herren läser vi följande: ”Å Gud! Vi vet inte om verkligheten av Din Storhet, förutom det att vi vet att Du lever och inte är i behov av någon annan. Du faller aldrig i tung eller lätt […]

”Guds negativa egenskaper”

”Guds negativa attribut”, är egenskaper som aldrig existerar hos Gud. De Troendes ledare Ali (fvmh) berättar följande i en predikan angående de negativa egenskaperna med en del argument: ”Prisad vare Guden som skapade Sina tjänare med indikationer för Sin Egen Existens. Skapelsen av nya existerande ting vittnar över Hans evighet och orsaken till att skapelser […]

Guds barmhärtighet och förlåtelse

I ett tal från De Troendes ledare (fvmh) angående den gudomliga och oändliga barmhärtigheten och förlåtelsen står följande: ”Å Guds tjänare! Ni ska veta att Gud inte har skapat er i onödan och inte lämnat er utan någon förmyndare. Han är upplyst om Sina välsignelsers mått till er och vet om Sina godheters mått till […]

Guds kunskap om skapelsen

I ett tal från De Troendes ledare, Imam Ali (fvmh), läser vi om Guds kunskap om skapelsen: ”Gud är medveten om folks dolda hemligheter, deras viskningar som de yttrar tyst, [människors] antaganden, beslut som ansluter sig till visshet, ögats blickars hemliga signaler som kommer ut ifrån ögonvrår. Gud vet om det som finns i hjärtans […]

Förbud mot att fantisera om Guds natur

Religionens ledare har alltid förbjudit oss från att tänka på Guds, den Stores natur. Detta är p.g.a. att Sanningen Självs magnifika oändlighet är större än det att människans begränsade och otillräckliga intellekt kan förstå och uppfatta Honom. I en del av Imam Alis (fvmh) tal har följande nämnts: ”Om människors fantasier vill sträva efter att […]

Gudskännedom i skapelsen av människan

Människan ser en underlig och häpnadsväckande värld genom att reflektera över sin egen skapelse, vars varenda beståndsdel indikerar på en Vis och Mäktig Skapare. De Troendes ledare (fvmh) säger i en predikan angående detta: ”Å människa! Å skapade varelse med goda proportioner! Å fenomen som förvarades i mödrars mörka livmödrar och placerad i flera lager […]

Skapelsens ordning

Den precisa ordningen som vi kan bevittna i världens skapelse, talar om allt för oss om Guds oändliga kunskap och makt, som med noggrann uträkning har placerat saker och ting bredvid varandra med väldig ordning och balans. Det går inte att se någon som helst oordning eller konflikt som förstör skapelsens ordning. De Troendes ledare […]

Nivåer av Gudskännedom

I ett värdefullt tal från de Gudfruktigas ledare, Imam Ali (fvmh), står det om olika nivåer av Gudskännedom och även om hur vi kan få en korrekt och verklig förståelse om Sanningen Själv och som är fri från fel och vilseledning: ”Religionens grund är Gudskännedom; perfektionen av Gudskännedom är att tro på Honom; perfektionen av […]

Människans oförmögenhet att förstå Gud

Gud, den Rättmätige, den Upphöjdes enorma storhet är så pass enorm att människans intellekt inte bara är oförmögen till att förstå Hans natur, snarare är hon oförmögen till att förstå en del av Hans egenskaper. De Troendes ledare Ali (fvmh) säger angående detta i den första predikan i Nahj al-Balagha: ”Tack till Guden som vältaliga […]