Gud är Bäst och Skickligast av alla

De Troendes ledare Ali (fvmh) säger i en av hans åkallelser:

”Å Herre! Du får mer kärlek än alla och du tillfredsställer behoven för de som förlitar sig på Dig. Du är upplyst om deras hemligheter och Du känner till det som finns i deras hjärtan. Deras åsikter och hemligheter är uppenbara hos Dig. Deras hjärtan är otröstliga av ånger inför att träffa Dig. Om ensamhet och känslan att vara främmande gör dem rädda gör ihågkomsten av Dig dem lugna. Om synder drabbar dem söker de beskydd och vänder sig till Dig, eftersom de vet att Du är Bäst och Skickligast av alla och att Du är ursprunget till alla önskor. Å Gud! Om jag går vilse av att önska eller inte kan [sättet] att fråga på, vägled då mig för att förbättra mina handlingar och vägled mitt hjärta till det som ger seger!… Å Herre! Acceptera mig med Din förlåtelse och handla inte mot mig med Din rättvisa!”

Gud och människornas vägledning

En av Guds välsignelser över Hans tjänare är att skicka profeter för att ge en korrekt förståelse av världens Skapare och även av världen och dess egenskaper och hur man ska leva i den för att nå den verkliga perfektionen. De Troendes ledare Ali (fvmh) säger i en predikan angående detta ämne:

”Prisad vare Guden som blev känd utan att bli sedd, och skapade utan att anstränga Sig. Han gav existens till skapelser med Sin kraft och gjorde rebelliska personer till Sina tjänare och blev överlägsen genom Sin förlåtelse över alla stora personer. [Han] är Guden som valde ut världen som boplats åt skapelserna och sände Sina profeter för människornas och de osynliga väsenas vägledning, för att få dem att lära känna världen som den är och akta sig för världens skadligheter och visa nackdelarna med materialism (att dyrka världen) genom att nämna parabler, liknelser och det som ger lärdomar, att påminna om friskhet, sjukdomar och det som är tillåtet och förbjudet, det som Gud har förberedit från paradiset och helvetet för lydiga och rebelliska tjänare och tala om verktygen för att nå nobelhet eller dalande och låghet.”

Människan är okapabel till att beskriva änglarna

Imam Ali (fvmh) säger angående beskrivning av Gud och Hans Storhet:

”Prisad vare Guden som alltid har existerat, innan Tronen, himlarna, jorden, människorna eller de osynliga väsena (jinn) kom till existens. [Han är] Guden som djupa tänkare och intellekt inte kan förstå, och de kan inte föreställa sig en del av Honom med tankens kraft… [Han är] Guden som talade med profeten Moses (fvmh) utan hjälp av kroppsdelar, tunga eller ord och visade Sina stora tecken för honom. Å du som anstränger dig själv för att beskriva din Herre. Om du talar sanning, beskriv då Gabriel, Mikael och änglarnas ärade arméer som bugar inför Gud, den Helige. Deras intellekt är förvirrade och förbluffade i deras förståelse av Gud. Du kan [endast] förstå saker som har form, kroppsdelar, en begränsad livstid och en bestämd tid kvar i livet.”

Skaparens absoluta påverkan

Imam Ali (fvmh) säger i ett tal angående Guds absoluta effekt på Hans skapelse:

”Intellektet uppfattar Guds manifestation via Hans skapelse. Han är Högre än att kunna bli skådad av blickar och Han har skapat rörelse och stillhet. Hur är det möjligt att det som Han Själv skapat kan påverka Honom eller att Han Själv kan påverkas av Sina Egna skapelser? Om detta sker ändras Hans natur precis som andra skapelser och grunden av Hans existens bryts ned och Han kan då inte längre vara evig. Om det nu även föreställs (vilket är omöjligt) att Gud har en början, kommer Han även att ha ett slut. Denna början och slut är en tydlig orsak till att Han har en brist, och att Han har en brist och svaghet är orsaken till att Han är en skapelse och är i behov av en annan skapare. Då kan Han inte vara universums Skapare, och då kan Han inte längre ha Herrens egenskaper och alltså vara immun från påverkan, förintelse och förändring och vara dold.”

Skapelsen av olika varelser

Om människan tänker lite noggrant på de varelser som finns runt om kring henne, kommer hon att skåda otaligt många manifestationer av världens Skapares Makt och Visdom som talar om Hans Storslagna oändlighet. De Gudfruktigas och troendes ledare (fvmh) säger följande i ett tal angående skapelsen av världens skapelser och existerande ting:

”Gud har gett existens till skapelser från ingenting. När Han skapade hade Han ingen mall att gå efter eller någon skapares blåkopia att använda sig av… I det som Han har skapat syns spår av Hans Visdoms arkitektur och tecken. Varenda en av skapelserna är bevis och argument för Hans existens; vissa skapelser ser dock ut att vara tysta av sig, men de talar om för oss om hur Gud dirigerar världen och är klara tecken för Hans Makt och Visdom.”

Gudskännedom i djurens underverk

Ett av argumenten för världens Herres Makt och Storhet är skapelsen av olika varelser, som var och en av dem har en värld av häpnadsväckande saker inom dem som vägleder människor till att förstå Gud den Upphöjde. De Troendes ledare Ali (fvmh) säger:

”Bland de häpnadsväckande varelser som Gud har skapat finns rörliga och livlösa organismer, vissa av dem är stilla och lugna av sig och vissa rör på sig och är vilda. Det finns så mycket bevis och exempel för Hans subtila ingenjörskonst och enorma makt att de tvingar alla reflektioner att erkänna detta och få dem att buga inför Hans Herravälde. I våra öron har kallet för bevisen för Guds enighet planterats… hur kan förresten smarta och djupa tänkare och flitiga intellekt uppfatta alla dessa sanningar som existerar hos skapelser och hur kan människors beskrivningar ge en rättvis bild av alla dessa skönheter?”

Intellektets oförmåga att ha en fullständig förståelse av Gud

I ett tal från De Troendes ledare Ali (fvmh) angående intellektets oförmåga att ha en fullständig förståelse av Herren läser vi följande:

”Å Gud! Vi vet inte om verkligheten av Din Storhet, förutom det att vi vet att Du lever och inte är i behov av någon annan. Du faller aldrig i tung eller lätt sömn och ingen tanke kan nå Dig och ingen blick kan se Dig… Å Herre! Den som tömmer hjärtat från allting och använder sitt förnuft för att förstå hur Du etablerade Din Makts Tron, hur Du gav existens till skapelser, hur Du hängde upp himlar och planeter i rymden, hur Du utvidgade marken ovanpå vattnets vågor, blir hennes blick ångerfull, förnuft vilset och häpet, hörsel förvånad och hennes tankar förblir förbluffade.”

”Guds negativa egenskaper”

”Guds negativa attribut”, är egenskaper som aldrig existerar hos Gud. De Troendes ledare Ali (fvmh) berättar följande i en predikan angående de negativa egenskaperna med en del argument:

”Prisad vare Guden som skapade Sina tjänare med indikationer för Sin Egen Existens. Skapelsen av nya existerande ting vittnar över Hans evighet och orsaken till att skapelser liknar varandra är att Han inte har någon jämlike. Människans sinnen kan inte uppfatta Hans natur och [det finns inga] kläder som gömmer Honom… Den som beskriver Gud har begränsat Honom. Den som begränsar Honom har beräknat Honom. Den som beräknar Honom har falsifierat Hans Evighet. Den som säger: ”Hurdan är Gud?” har beskrivit Honom. Den som säger: ”Var är Gud?” har förespråkat att Han har en [speciell] plats. Gud var Kunnig när ingenting känt existerade; Han var Skapare när det inte fanns någonting skapat och Han var Mäktig när det inte fanns någon makt [i världen].

Guds barmhärtighet och förlåtelse

I ett tal från De Troendes ledare (fvmh) angående den gudomliga och oändliga barmhärtigheten och förlåtelsen står följande:

”Å Guds tjänare! Ni ska veta att Gud inte har skapat er i onödan och inte lämnat er utan någon förmyndare. Han är upplyst om Sina välsignelsers mått till er och vet om Sina godheters mått till er. Be till Gud om seger! Önska saker från Honom och [att få] Hans gåvor så att det inte längre finns någon slöja eller hinder mellan Honom och er och att ingen dörr ska stängas för er! Överallt och vid varenda ögonblick är Gud med människan. Hans förmögenhet förminskas inte av att [Han] ger rikligt och Hans skatter minskas inte av [Hans] skänkande. Bedjare gör inte slut på Hans kapital, och [inte heller] gör erhållare [av gåvor] det. Ingen kommer att vara hinder för att gott ges till någon annan och någon röst stoppar inte Honom från [att höra] någon annans röst, och Hans skänkande är inget hinder för att någon annan får ta emot välsignelser. Hans ilska är inget hinder för Hans barmhärtighet, och Hans barmhärtighet gör inte att Han glömmer bort att straffa.”

Guds kunskap om skapelsen

I ett tal från De Troendes ledare, Imam Ali (fvmh), läser vi om Guds kunskap om skapelsen:

”Gud är medveten om folks dolda hemligheter, deras viskningar som de yttrar tyst, [människors] antaganden, beslut som ansluter sig till visshet, ögats blickars hemliga signaler som kommer ut ifrån ögonvrår. Gud vet om det som finns i hjärtans gömställen, angelägenheter som är dolda bakom det fördoldas slöja, det som örat hör, det som finns innuti myrornas myrstackar under sommaren och insekternas hus under vintern, sorgsna kvinnors sorgbundna ljud och fotstegs tysta läten… Gud är upplyst om det som den mörka natten omsluter, det som solens lyser på, det som mörker och ljusets vågor ständigt omsluter, varje fotavtryck, känslan av varenda rörelse, varje tals ton, varje läpps rörelse, varje existerande och levande tings plats, vikten av varenda stoftkorn och varenda förtvivlad persons stön.”