Nahj Albalagha är en bok som innehåller predikningar, brev, befallningar, visdomsord och aforismer på arabiska tillhörande Imam Ali (fvmh), de troendes ledare. Dock har inte Imamens yttranden under Profeten Muhammeds (fvmh) tid, under krig och som representant till Profeten i olika städer och länder, registrerats i boken.

Till och med saker som han sa som kaliferna höll med om har inte registrerats i boken, snarare så har endast några av imamens (fvmh) angelägenheter registrerats i Nahj al-Balagha, från den tiden han blev vald till kalifat av folket i Medina (Profetens stad). Bokens författare (Seyyed Sharif Al-Radhi) har samlat in en bunt av Imamens tal och anmärkningar som han ansåg vara nyttiga för våra egna mål (vältalighetens väg) från år 400 (e.h.[1]), och format det till en strukturerad bok.

[1] Efter Hijra = Efter utvandringen, som Guds Sändebud (fvmh) gjorde från Mecka till Medina efter 13 års predikning i Mecka.

Människan är okapabel till att beskriva änglarna

Imam Ali (fvmh) säger angående beskrivning av Gud och Hans Storhet: ”Prisad vare Guden som alltid har existerat, innan Tronen, himlarna, jorden, människorna eller de osynliga väsena (jinn) kom till existens. [Han är] Guden som djupa tänkare och intellekt inte kan förstå, och de kan inte föreställa sig en del av Honom med tankens kraft… […]

Skapelsen av olika varelser

Om människan tänker lite noggrant på de varelser som finns runt om kring henne, kommer hon att skåda otaligt många manifestationer av världens Skapares Makt och Visdom som talar om Hans Storslagna oändlighet. De Gudfruktigas och troendes ledare (fvmh) säger följande i ett tal angående skapelsen av världens skapelser och existerande ting: ”Gud har gett […]

”Guds negativa egenskaper”

”Guds negativa attribut”, är egenskaper som aldrig existerar hos Gud. De Troendes ledare Ali (fvmh) berättar följande i en predikan angående de negativa egenskaperna med en del argument: ”Prisad vare Guden som skapade Sina tjänare med indikationer för Sin Egen Existens. Skapelsen av nya existerande ting vittnar över Hans evighet och orsaken till att skapelser […]

Guds kunskap om skapelsen

I ett tal från De Troendes ledare, Imam Ali (fvmh), läser vi om Guds kunskap om skapelsen: ”Gud är medveten om folks dolda hemligheter, deras viskningar som de yttrar tyst, [människors] antaganden, beslut som ansluter sig till visshet, ögats blickars hemliga signaler som kommer ut ifrån ögonvrår. Gud vet om det som finns i hjärtans […]

Förbud mot att fantisera om Guds natur

Religionens ledare har alltid förbjudit oss från att tänka på Guds, den Stores natur. Detta är p.g.a. att Sanningen Självs magnifika oändlighet är större än det att människans begränsade och otillräckliga intellekt kan förstå och uppfatta Honom. I en del av Imam Alis (fvmh) tal har följande nämnts: ”Om människors fantasier vill sträva efter att […]

Gudskännedom i skapelsen av människan

Människan ser en underlig och häpnadsväckande värld genom att reflektera över sin egen skapelse, vars varenda beståndsdel indikerar på en Vis och Mäktig Skapare. De Troendes ledare (fvmh) säger i en predikan angående detta: ”Å människa! Å skapade varelse med goda proportioner! Å fenomen som förvarades i mödrars mörka livmödrar och placerad i flera lager […]

Skapelsens ordning

Den precisa ordningen som vi kan bevittna i världens skapelse, talar om allt för oss om Guds oändliga kunskap och makt, som med noggrann uträkning har placerat saker och ting bredvid varandra med väldig ordning och balans. Det går inte att se någon som helst oordning eller konflikt som förstör skapelsens ordning. De Troendes ledare […]

Nivåer av Gudskännedom

I ett värdefullt tal från de Gudfruktigas ledare, Imam Ali (fvmh), står det om olika nivåer av Gudskännedom och även om hur vi kan få en korrekt och verklig förståelse om Sanningen Själv och som är fri från fel och vilseledning: ”Religionens grund är Gudskännedom; perfektionen av Gudskännedom är att tro på Honom; perfektionen av […]

Människans oförmögenhet att förstå Gud

Gud, den Rättmätige, den Upphöjdes enorma storhet är så pass enorm att människans intellekt inte bara är oförmögen till att förstå Hans natur, snarare är hon oförmögen till att förstå en del av Hans egenskaper. De Troendes ledare Ali (fvmh) säger angående detta i den första predikan i Nahj al-Balagha: ”Tack till Guden som vältaliga […]

Tryck och publikation

P.g.a. denna boks betydelse finns det kommentarer till hela eller delar av boken skrivna  av sunni – och shiamuslimska lärda. Dessa bokkommentarer har flera gånger tryckts både på persiska och arabiska i Tehran, Tabriz, Egypten, Beirut, Istanbul m. fl. En av sunnimuslimernas viktigaste kommentarer till Nahj al-Balagha är Ibn Abi al-Hadids kommentarer som innehåller språkliga, […]

Nahj al-Balaghas uppsättning och en översiktlig presentation om den

Imamens tal är uppdelade i tre kategorier i denna bok: Sektion ett: Predikningar och beordringar Sektion två: Brev, avhandlingar och testamenten Sektion tre: Aforismer, visdomsord och lärdomar Denna bok har haft en extraordinär betydelse och popularitet bland shiamuslimer p.g.a. att den innehåller shiamuslimernas första Imams tal och brev, och de anser att det är den […]

En översiktlig presentation om författaren till Nahj al-Balagha

Muhammed ibn Abi Ahmad, tilltalad som Abul Hasan, med smeknamnet ”Razi”, känd som ”Seyyed Razi” och ”Sharif Razi”, är en av shiamuslimernas stora lärda och en av dåtidens stora poeter. Hans högaktade broder ”Seyyed Murtaza” är känd som ’Ilm al-Huda (Vägledningens kunskap) och föddes år 359 e. h. i Bagdad. Han härstammar från Imam Musa […]